23 март 2022

Отговори на всички въпроси

Expand search form

Какво означава да изчистите дрехите си?

Духовното значение на

Значението на “разкъсване на дрехите” е скръб, а именно поради това, че истината е била унищожена или че не е имало вяра. Често четем в Словото, особено в историческото, за хора, които разкъсват дрехите си; но произходът на това понятие не е известен в наши дни, а също така не е известно, че то е било представително за скръб поради това, че истината е била загубена. Това действие става представително от факта, че дрехите означават истини, както беше показано преди (AC 4545). По-нататък в тази глава се казва също, че когато Яков разпознал туниката на сина си, той раздрал дрехите си (стих 34) и с това се означава скръбта за унищожената истина. Така е и на други места в Словото, както когато Рабсакех, изпратен от асирийския цар Сенахериб, изрече обиди срещу Йерусалим; тогава Елиаким, който беше надзирател на царската къща, и писарят Шебна, и записвачът Йоах раздраха дрехите си и разказаха това на цар Езекия; а царят, като чу това, също раздра дрехите си и се покри с вретище ( Исая 36:22; 37:1; 2 Царе 18:37; 19:1). Оскърбленията, които Рабсакех изрече, бяха срещу Бога, царя и Йерусалим, следователно срещу Божествената истина, както е още по-ясно от вътрешния смисъл на пасажа; затова дрехите бяха раздрани поради траур.

[2] Когато Иехуди прочел пред царя свитъка на книгата, която Еремия написал, се казва, че царят го хвърлил в огъня и че царят и слугите му, които чули всички тези думи, не разкъсали дрехите си ( Йер. 36:23, 24); това, че не разкъсали дрехите си, означавало, че не скърбели, когато Божествената истина не била приета. Разкъсването на дрехите на Исус Навин и Халев, син на Ефен, когато шпионите донесоха лош доклад за Ханаанската земя и говоренето им срещу тях ( Числа 14:6), има подобно значение; защото Ханаанската земя означава Господното царство, а да се говори срещу него означава да се говори лъжа срещу Божествената истина. Когато Божият ковчег беше превзет от филистимците и двамата Елиеви синове бяха убити, един човек от войската изтича в Силох с разкъсани дрехи и с прах на главата си ( 1 Царств. 4:11, 12), означавало скръб за изгубената Божествена истина и Божествено добро; защото, тъй като ковчегът представлявал Господното царство и във висш смисъл Самия Господ, а оттам и светинята на църквата, скъсаните дрехи означавали скръб за изгубената Божествена истина, а прахът на главата – за изгубеното Божествено добро.

[3] Четем за Самуил и Саул.

Когато Самуил се обръщаше да си върви, Саул се хвана за полата на туниката му и тя се разкъса. И Самуил му каза: Днес Господ откъсна от теб израилското царство и го даде на твоя другар. Аз няма да се върна с тебе, защото ти отхвърли словото на ГОСПОДА и ГОСПОД те отхвърли да бъдеш цар над Израил ( 1 Царе 15:26-28);

Разкъсването на полата на Самуиловата туника от Саул представлява онова, което Самуил каза – че царството трябва да му бъде откъснато и че той вече няма да бъде цар на Израил; защото царство във вътрешен смисъл означава Божествена истина (AC 1672, 2547, 4691), както и цар и царска власт (AC 1672, 1728, 2015, 2069, 3009, 3670, 4575, 4581), и по-специално царството и царя на Израил, защото Израил представлява царската власт на Господ. И така, това, което се разказва за Еровоам и пророк Ахия:–

Когато Еровоам излезе от Ерусалим и пророк Ахия го намери на пътя, когато се беше облякъл с нова дреха и двамата бяха сами на полето, Ахия хвана новата дреха, която беше на него, и я разкъса на дванадесет части; и каза на Еровоам: Вземи си десет части, защото така казва Господ, Бог Израилев: Ето, Аз изтръгвам царството от ръката на Соломон и ще ти дам десет племена ( 1 Царе 11:29-31).

[4] Същото важи и за разкъсването на дрехите им, когато Саул бил убит в битка, както се разказва във втората книга на Самуил.

След като Саул беше убит в битка, на третия ден от стана дойде човек, чиито дрехи бяха разкъсани; и когато Давид чу за смъртта на Саул, Давид хвана дрехите му и ги разкъса, както и всичките му слуги, които бяха с него ( 2 Царе 1:1, 2, 11);

чрез това се изобразяваше и скръбта заради Божествената истина, изгубена и захвърлена от онези, които бяха с отделна вяра; защото, както вече беше казано, Божествената истина се обозначаваше с царската власт, а онези, които бяха с отделна вяра, се изобразяваха от филистимците, от които Саул беше убит (AC 1197, 1198, 3412, 3413); както се вижда и от плача на Давид за него в същата глава ( 2 Царе 1:17-27).

[5] Когато Авесалом удари брат си Амнон и до Давид стигна вестта, че Авесалом е ударил всички царски синове, Давид раздра дрехите си и легна на земята, а всичките му слуги стояха с раздрани дрехи ( 2 Цар. 13:28, 30, 31); това също беше направено, за да се представи, че истините от Божественото са унищожени, като те бяха означени във вътрешен смисъл с царските синове. Така и когато Давид бягаше пред Авесалом, той беше посрещнат от архаита Хусай с разкъсана туника ( 2 Царе 15:32); защото в словото чрез царя, особено чрез Давид, се представя Божествената истина. По подобен начин и когато Илия каза на израилския цар Ахав думите на Йехова, че трябва да бъде изтребен заради злото, което е сторил, Ахав раздра дрехите си и сложи вретище на тялото си ( 1 Царе 21:27).

[6] Това, че разкъсването на дрехите представлява траур заради изгубената истина, се вижда и от следните пасажи.

Свещеник Хилкия намери книгата на закона в дома на ГОСПОДА; и Сафан я прочете пред цар Иосия. И когато царят чу думите от книгата на закона, той раздра дрехите си ( 2 Царе 22:11);

явно поради това, че Словото (т.е. Божествената истина) е било толкова отдавна изгубено и заличено в сърцата и живота. Когато Господ изповядал, че е Христос, Синът Божий, първосвещеникът раздрал дрехите си, като казал: “Той говори богохулство” ( Мат. 26:63-65; Марк 14:63, 64), това означавало, че той не вярва в нищо друго, освен че Господ е говорил против Словото и по този начин против Божествената истина.

[7] Когато Илия се издигна във вихрушка и Елисей видя това, той хвана дрехите си и ги разкъса на две части; и като взе туниката на Илия, която падна от него, удари водата, и тя се раздели насам-натам, а Елисей премина ( 2 Царе 2: 11-14); това, че тогава Елисей разкъса дрехите си на две части, беше поради скръб, че Словото (т.е. Божествената истина) е изгубено; защото чрез Илия се представя Господ по отношение на Словото, т.е. Божествената истина (AC 2762). Туниката, която падна от Илия и беше взета от Елисей, представляваше, че Елисей продължава представянето. Това, че туниката е Божествената истина, може да се види по-горе (AC 4677), поради което и дрехата, която е била разкъсана при такъв траур, е била туниката, както е видно от някои от цитираните по-горе пасажи. Тъй като дрехата означава истината на църквата, а във висш смисъл – Божествената истина, следователно беше срамно да се ходи с разкъсани дрехи, освен в такъв траур – както е видно от това, което направи със слугите на Давид царят на амонците Ханун, като им обръсна половината от брадите и разряза дрехите им по средата, чак до задните им части; поради което те не бяха допуснати при Давид ( 2 Царе 10:4, 5).

Може да се интересувате и от темите

Какво означава да Отрежеш сърцето си, а не дрехата си?

В онези дни, когато израилтяните съгрешавали, за да покажат колко съжаляват, те разрязвали дрехите си (спомнете си, rend означава разкъсване), за да покажат на Бога колко съжаляват за постъпките си. В действителност Писанието казва, че те трябва да бъдат разрязани от сърцата си, вместо да режат дрехите си.

Какво означава “дай под наем дрехите си” в Библията?

Разкъсването на дрехите му е начин да изрази скръбта си от смъртта на царя или чувство на разкаяние, че е ускорил смъртта на Саул, въпреки че самият Саул е искал това. Разкъсването на дрехите от Давид и неговите служители при смъртта на Саул и Йонатан също е знак на скръб (2 Sm 1:11-12).

Какво означава rend в библейски смисъл?

1 : да се отстрани от място чрез насилие : да се изтръгне. 2 : да се разцепи, разкъса или разкъса на части чрез насилие.

Какво представлява благочестивата скръб, която води до покаяние?

Павел призовава коринтяните към покаяние в първото си послание до тях. Коринтските светии изпитват благочестива скръб и се покайват за греховете си. Божествената скръб за греха води до покаяние, докато светската скръб води до духовна смърт.

Какво означава rend на иврит?

Да разкъсам или разкъсам. Фарисеят разкъсва дрехите си.

Кой в Библията разкъсва дрехите си?

Исус Навин и израилските старейшини разкъсаха дрехите си и паднаха с лице надолу пред Ковчега на завета, след като научиха, че са победени в битката, защото един израилтянин на име Ахан не се е подчинил на Божията заповед (вж. Исус Навин 7:1-9).

Какво означава да държиш дрехите си под наем?

vb, разкъсва, разкъсва или разкъсва. 1. да се разкъса със силна сила или да се разкъса по този начин; разкъсвам. 2. ( tr) да разкъсаш или да издърпаш (нечии дрехи и др.), особено като проява на ярост или скръб.

Какво означава време за разкъсване?

Да разкъсаш нещо е да го разкъсаш на парчета, да изкълчиш нещо силно или да причиниш голяма емоционална болка. Когато оставяте приятелката си със съкрушено сърце, след като сте я изоставили, това е пример за момент, в който рендосвате емоциите ѝ.

Какво означава да оплаквам девствеността си в Библията?

мъж” – библейски евфемизъм, който означава, че тя е била девствена. Въпреки че дъщерята на Йефтай. оплаква предстоящия си целомъдрен живот, нейната продължаваща девственост се превръща в знак на посвещение на. както би било и всеизгарянето. Това отново представя идеята, че девицата е на
.

Носенето на скъсани дрехи грях ли е?

Да, това е грях.

Какво представлява вретище в Библията?

Чувалът е означавал и дреха, направена от такъв плат, която израилтяните са носили в знак на траур. Тя е била също така знак на подчинение (1 Царе 20:31-32) или на скръб и самоунижение (2 Царе 19:1) и понякога е била носена от пророците. Често се свързва с пепелта.

Какво е истинското покаяние според Библията?

“Истинското покаяние не е само скръб за греховете и смирено покаяние и разкаяние пред Бога, но включва необходимостта от отвръщане от тях, прекратяване на всички лоши практики и дела, цялостно реформиране на живота, жизнена промяна от зло към добро, от порок към добродетел, от тъмнина към светлина.

Как скръбта е грях?

Съществува вид скръб за греха, която не води до покаяние и следователно не води до спасение. Павел определя този вид скръб като “скръбта на света, [която] произвежда смърт” (2 Кор. 7:10б). Основната характеристика на светската скръб е, че тя е в основата си егоцентрична.

Какво означава беззаконие в Библията?

груба несправедливост, нечестие
Според речника на Уебстър думата “беззаконие” означава груба несправедливост, нечестие или грях. В Библията се казва, че чрез един човек, Адам, грехът е влязъл в света. Знаем това от разказа в Библията за Адам и Ева в градината. Някои говорят за адамовата природа на човека.

Какво означава да обрязваш сърцето си?

Тук Библията ни казва ясно, че Бог ще обрязва нечие сърце. Отново ни е казано да обрязваме сърцето си. Има желание от страна на Бога за готовност от наша страна. Бог иска от нас да изберем да Го следваме. Той иска заради любовта ни към Него да имаме сърце, което да иска да прави това, което Той казва.

Предишна статия

Каква е опростената форма на следния израз?

Следваща статия

Токсичен ли е епоксидният материал на водна основа?

You might be interested in …

Може ли инфузионното мастило да се използва върху всякаква тъкан?

Инфузионното мастило на Cricut е страхотно, в това няма съмнение! Има толкова много неща, които можете да направите, заготовки, които можете да използвате, и материали, които можете да смесвате и разменяте, но какво да кажем […]

Достатъчни ли са 64GB за водене на бележки?

GoodNotes използва по-стабилен и сигурен метод за синхронизация в iCloud. Препоръчваме ви да активирате синхронизацията с iCloud, така че бележките ви да се записват автоматично в облака и да са лесно достъпни на всеки iPad, […]

Как се избелва стъкло?

Избелените прозорци пропускат светлина, но помагат да се блокира слънчевата топлина. Обикновено избелването се използва за прозорци на гаражи, навеси, оранжерии или стопански сгради, за да се предпази вътрешността от прегряване. Освен това избелването осигурява […]